Jak z chaty udělat rodinný dům? Podrobný průvodce

You are here:
Na chatě je tak krásně, že už se vám ani nechce zpátky do města? Jestli přemýšlíte o tom, že byste ji přestavěli na rodinný dům a bydleli tu natrvalo, máme pro vás pár základních rad, které byste měli vzít v úvahu než se do rekonstrukce rekreační chaty na bydlení pustíte.

Chata, chatka, rodinný dům. Co je co?

Rekreační chata je podle práva tzv. stavba k individuální rekreaci. Obestavěný prostor je do 360 m² a samotná zastavěná plocha do 80 m². Může mít pouze jedno nadzemní podlaží a podkroví, může být dokonce i podsklepená. V rekreační chatě můžete bydlet a můžete tu dokonce mít i trvalé bydliště. Nevýhodou však je, že ji nemůžete dostavět nad zákonem stanovenou velikost, navíc z ní můžete platit až 3x vyšší daň z nemovitosti než u rodinného domu, protože zákonem daná sazba je tu vyšší.

U zahrádkářské chaty může být obestavěný prostor maximálně do 110 m² při zastavěné ploše 25 m², může mít také jedno nadzemní podlaží a podkroví a může být i podsklepená. Ale pozor, zahrádkářská chata však není určená k přebývání, ale pouze pro přebývání krátkodobé a pro skladování zahrádkářských potřeb.

Oproti chatám musí mít rodinný dům k bydlení vymezen více než polovinu podlahové plochy místností (stavební zákon přesně definuje minimální velikost místností a výšku stropů). Rodinný dům může mít maximálně tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.

Co zkontrolovat než se pustíte do rekonstrukce chaty na bydlení

Víkendový pobyt na chatě se od celoročního užívání značně liší, proto si, v případě, že se rozhodnete na chatě trvale bydlet, ověřte určitě nejprve několik praktických věcí. Mezi nimi například:

  • opravy jednotlivých vrchních částí podlah, oken a dveří,
  • Je příjezdová cesta dostatečně kvalitní i pro příjezd v zimě? 
  • Je zde dostatek pitné vody pro každodenní užívání? 
  • Je chata napojena na odpady a vodovodní řád? A pokud ne, je technicky možné tuto přípojku zařídit? 
  • Je reálné v zimě chatu dostatečně vytopit a je možné chatu případně zateplit
  • Jaké jsou v okolí služby – pošta, svoz odpadů, údržba cest atd.?

Rekolaudujte chatu na rodinný dům a ušetřete na daních

Pokud jste se rozhodli na chatě trvale bydlet, ale chtěli byste platit nižší daň z nemovitosti, můžete chatu rekolaudovat na rodinný dům. Jak na to? Zajdete si na příslušný stavební úřad, kde si zjistíte, zda je rekolaudace v souladu s územním plánem. Následně si podáte Oznámení o změně v užívání stavby dle paragrafu 127 stavebního zákona, ke kterému přiložíte zdůvodnění zamýšlené změny, včetně jejího rozsahu a důsledků a přiložíte list vlastnictví (LV) k dané nemovitosti. V případě, že dojde ke změně užívání jednotlivých místností a prostor, doložíte to dokumentací s vyznačením stávajícího a budoucího způsobu užívání. Rozhodnutí, připomínky nebo nesouhlas se změnou by mělo být zasláno do 30 dní. Pokud se tak nestane, znamená to, že stavební úřad se změnou souhlasí.

Přestavujete? V souladu s územním plánem a se správnou dokumentací

V případě, že chcete chatu zároveň přestavovat musíte se řídit paragrafem 126 stavebního zákona – při podání žádosti o územně plánovací informaci musíte přiložit dokumentaci, ze které bude zřejmé, jak chcete stavbu upravit. 

Budete potřebovat tzv. Pasport stavby, což je zjednodušená stavební dokumentace (výkresová dokumentace), která slouží jako podklad pro projektovou dokumentaci k rekonstrukci chaty. Pasport stavby vám zpracuje stavební inženýr nebo projektant zodpovědný za projekt rekonstrukce. Dále si nechte vypracovat projekt rekonstrukce certifikovaným projektantem. Potřebujete jej k získání stavebního povolení. Obsahem podkladů pro stavební povolení je nejen technická dokumentace stavby, ale také jméno, příjmení a adresa stavebníka, termín započetí stavby a předpokládaný termín dokončení. Dále vlastnické právo k pozemku s uvedením parcelních čísel, jméno projektanta, údaj, zda stavbu realizujete v rámci dodavatelské firmy nebo svépomocí a seznam účastníků stavebního řízení.

Náš tip: Nevíte si rady? Obraťte se na naše makléře, poradí vám, jak na to. 

V případě, že se váš záměr rozchází s územním plánem dané obce, musíte nejprve požádat o možnost změny v územním plánu (tu musí schválit zastupitelstvo, vyjádřit se k ní architekt atd. a celé řízení může trvat i déle než rok). V případě schválení změny územního plánu, musí změnu zapracovat autorizovaný architekt a poté následují další úřední úkony.

Na závěr podáte žádost o stavební povolení a uvedete v něm navrhovanou změnu v užívání. K žádosti o vydání stavebního povolení přikládáte také nutné přílohy jako jsou rozhodnutí, stanoviska, souhlasná vyjádření nebo jiná opatření dotčených orgánů správců sítí (v rámci projektu může tato souhlasná stanoviska a vyjádření zajistit i projektant) a souhlas obce. V případě stavebních úprav a oprav chat v CHKO musíte požádat příslušnou správu o vydání souhlasu. 

Potom, co přestavbu dokončíte, uvede se nový účel užívání v žádosti o kolaudační souhlas.

Rekonstrukci chaty můžete provést také na ohlášení, ve kterém sdělujete méně informací.  Na stavebním úřadě si ověřte, zda Vám bude ohlášení stavby dostačovat.

Trvalý pobyt na chatě? S číslem popisným ano

A ještě jedna informace – pokud chcete mít v chatě trvalý pobyt, je to možné. Občan ČR může mít trvalý pobyt v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci a je označen číslem popisným, evidenčním nebo orientačním. K zápisu je potřeba doložit výpis z katastru nebo nájemní smlouvu, případně musíte mít úředně ověřené potvrzení, že vlastník stavby souhlasí se změnou vašeho trvalého pobytu v jeho objektu. Za zápis zaplatíte 5O Kč.

Kateřina Zvonková, Jednatelka GR

Co radí makléř

„Daň z nemovitosti je u rekreačních objektů násobně vyšší než u rodinných domů. Pokud plánujete na chatě bydlet, doporučuji rekolaudovat na rodinný dům. Ušetříte.“